Súbory cookie používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania, poskytovanie prispôsobených reklám alebo obsahu a analýzu našej návštevnosti. Kliknutím na „Prijať“ súhlasíte s naším používaním súborov cookie. Zásady používania súborov cookie

Ochrana súkromia a používanie cookies kliknite sem

Obchodné podmienky

1.Vymedzenie pojmov

 • Predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu www.podlahygama.sk (ďalej aj ako „internetový obchod“) je spoločnosť GAMA floors, Nálepkova 7122/28 921 01 Piešťany, IČO: 507 408 81, zapísaná v OÚ Piešťany, Číslo živnostenského registra: 230-19570.
 • Kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
 • Tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu.
 • Tovar upravený na mieru - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu vyrobené na mieru podľa špecifikácie kupujúceho uvedenej v objednávke tovaru na mieru.
 • Objednávka - kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru.
 • Objednávka na mieru - kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru upraveného na mieru.
 • Orgánom dozoru – orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj.

 

 1. Objednávka a objednávka na mieru
 • a) Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia predávajúcim pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode.
 • b) Objednávka na mieru je osobitná objednávka kupujúceho prostredníctvom internetového obchodu, ktorou si kupujúci objednáva vybraný tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, alebo tovar vyrobený na mieru podľa špecifikácie kupujúceho uvedenej v objednávke tovaru na mieru. Objednávku na mieru nie je možné dodatočne meniť.
 • c) Kupujúci odoslaním objednávky/objednávky na mieru udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v systéme predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 • d) Rozmery kobercov, PVC, behúňov môžu mať toleranciu rozmeru + - 1%. Je to spôsobené výrobným procesom tovaru. Žiadosť o presné premeranie tovaru treba napísať do poznámky tovaru, alebo konzultovať s predajcom pred rezaním tovaru.

 

 1. Storno objednávky
 • a) Kupujúci má právo stornovať objednávku v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru.
 • b) Objednávku na mieru nie je možné stornovať po uhradení kúpnej ceny.
 • c) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho nadobúdacia cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 7-ich kalendárnych dní.

 

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 • a) Kupujúci fyzická osoba, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (t.j. spotrebiteľ) má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

 

- zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu, resp. adresou pre vrátenie peňazí,

- v prípade už prevzatia tovaru, zašle ho kupujúci na adresu predávajúceho,

- nesmie byť poškodený ani použitý,

- tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu (ak bol súčasťou balenia ) a dokladu o kúpe,

- tovar zašle kupujúci doporučene a poistený, nie na dobierku.

 • b) Po splnení vyššie uvedených podmienok vráti predávajúci kupujúcemu peniaze za tovar a služby s tým spojené prevodom na účet kupujúceho alebo zaslaním na jeho adresu, a to najneskôr do 14 pracovných dní po prijatí nepoškodeného tovaru. Pri nesplnení niektorej z podmienok bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.
 • c) Odstúpenie od zmluvy môže kupujúci realizovať vyplnením a odoslaním elektronického formuláru alebo vytlačením, vyplnením, podpísaním a následným zaslaním formuláru na korešpondenčnú adresu predávajúceho: Nálepkova 7122/28, 921 01 Piešťany. Predmetné formuláre sú k dispozícii na nasledovných hypertextových odkazoch:

 

 • Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy na stiahnutie
 • d)V súlade s ustanovením § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru upraveného na mieru.

 

 1. Dodacie podmienky
 • a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a podľa prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 3 pracovných dní od jej potvrdenia. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.
 • b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) a návod na používanie, prípadne záručný list.
 • c) Objednávka na mieru bude zrealizovaná až po úhrade kúpnej ceny za objednaný tovar v plnej výške. V prípade objednávky na mieru začína plynúť lehota na dodanie tovaru po tom ako došlo k akceptácii objednávky na mieru predávajúcim a zároveň bola uhradená kúpna cena objednávky na mieru v plnej výške.
 • d) Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím a uhradením celej kúpnej ceny. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar.

 

 1. Spôsob platby a poplatky za prepravu
 • a) Pri objednávke predávajúci vypočíta prepravné individuálne, podľa hmotnosti a ceny zásielky. Tovar je zasielaný prostredníctvom kuriéra a pokiaľ nie je dohodnuté inak, bude doručený po prvé uzamykateľné dvere. Spôsob platby si kupujúci vyberá pred odoslaním objednávky z nasledovných možností:

 

- platba pri prevzatí tovaru – dobierka, účtuje sa poplatok 1€ (neplatí pre tovar upravovaný na mieru)

- platba vopred platobnou kartou VISA, VISA Elektron, MasterCard, Maestro,

- platba vopred na základe zálohovej faktúry bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet predávajúceho uvedený v zálohovej faktúre.

Ak ste si ako spôsob platby zvolili platbu bankovým prevodom a objednávku ste ešte neuhradili, vykonajte prosím platbu v prospech majiteľa účtu GAMA floors, s nasledujúcimi údajmi: IBAN: SK30 1100 0000 0029 3516 8457 (Tatra banka, a.s.) Variabilný symbol = číslo objednávky Vaša objednávka bude expedovaná v čo najkratšom čase od prijatia platby.

Aktuálne tabuľky na výpočet ceny prepravy:

Doprava 1 (do 3-5 pracovných dní)

Platí pre kategóriu produktov kusové koberce. Cena dopravy

5,- €

Cena dobierky

1,5 €

Doprava 2 (do 3-5 pracovných dní od uhradenia; bez dobierky)

Platí pre kategórie produktov merané koberce, behúne, vinyl v roliach, podlahové príslušenstvo a chémia, čistiace rohože a kúpeľňové koberce, tapety, bytový textil. Hodnota objednávky

Cena prepravy

0 - 49 €

5 €

50 - 99 €

15 €

100 - 299 €

25 €

300 € a viac

35 €

Doprava 3 (do 3 - 5 pracovných dní; bez dobierky)

Platí pre kategórie laminátové podlahy a vinylové podlahy. 10€ + 1€ / m2

Doprava 4 (do 3 - 5 pracovných dní; bez dobierky)

Platí pre kategóriu kobercové štvorce. 1€ / m2

Doprava vrámci českej republiky

Platí pre dopravu vrámci ČR. SK cenník podľa kategórie + 10€

 

 • b) Pri objednávke na mieru je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu za objednaný tovar vždy vopred, a to platobnou kartou VISA, VISA Elektron, MasterCard, Maestro, alebo na základe zálohovej faktúry bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet predávajúceho uvedený v zálohovej faktúre.
 • c) Ceny jednotlivých tovarov zobrazených na internetovej stránke predávajúceho sú uvádzané vrátane DPH, keďže predávajúci je registrovaným platcom DPH.
 • d) Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť ceny tovarov uvedené na internetovej stránke predávajúceho s tým, že nové ceny sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia. Takáto úprava ceny tovarov sa nevzťahuje na tovary a služby kupujúcim už objednané, ak z týchto Všeobecných obchodných podmienok nevyplýva niečo iné.
 1. Záruka, reklamácie a servis
 • a) Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri jeho prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať.
 • b) Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, prípadne je ohraničená dátumom spotreby. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane záručného listu alebo faktúry.
 • c) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a vyššou mocou.
 • d) Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
 • e) Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

 

 1. Záverečné ustanovenia
 • a) Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí.
 • b) Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zo zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku, v znení ich neskorších predpisov zostávajú týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami nedotknuté.
 • c) Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto Všeobecných obchodných podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
 • d) Kupujúci berie na vedomie, že obrázok tovaru, ktorý sa nachádza na internetovej stránke predávajúceho, sa môže mierne farebne odlišovať od skutočného farebného prevedenia tovaru.
 • e) Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 • f) V prípade akýchkoľvek informácií či otázok nájdete údaje o predávajúcom na jeho internetovej stránke www.podlahygama.sk v sekcii O NÁS.
 • g) Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ......2022.

 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo, alebo na ňu, do 30 dní odo dňa jej odoslania, neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“).

Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce so zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ustanovenia § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota nepresahuje 20 EUR.

Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ustanovenia § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy, alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ.

Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný, alebo rozhodcovský súd.